• Bureaux de douane

  • 2837 entrées
Bureaux frontaliers seulement
ID du bureau de douane Nom Ville Région Pays frontalier Bureau frontalier
JO MPQ 1 MODAWARA Ma'an SA halet ammar
324 KHATMAT MELAHA SHARJAH OM KHATMAT MELAHA
JO AQB1 'AQABA 'Aqaba
IR10102 ALBORZ (PAYAM S.E.Z.) Karaj
IR60100 MASHHAD MASHAD
IR35100 KERMANSHAH Kermanshah
IR50603 YAZD YAZD
2131 ZCV ORHEI ORHEI
IR50100 BANDAR SHAHID RAJAEE S.E.Z. BANDARABBAS
325 HAMRIYAH CUSTOMS CENTER SHARJAH
IR55100 ZAHEDAN Zahedan
IR60700 BOJNOURD Bojnourd
IR20303 SARI Sari
44/KLP KHOR FAKKAN PORT SHARJAH
159 AL AIN AIRPORT CARGO ABUDHABI
IR 60300 BAJGIRAN BAJGIRAN TM Gudan
IR15500 HAMEDAN Hamedan
JO SAH 2 AL RAKEEM sahab
IR15202 KAVEH S.E.Z. Saveh
IR15102 FOLAD MOBAREKEH Eesfahan